[اسم]

شنا

( ش-ن-ا )
1 swimming swim

swimming /ˈswɪmɪŋ/ /ˈswɪmɪŋ/


swim /swɪm/ /swɪm/

2 push-up

push-up /ˈpʊʃ ʌp/ /ˈpʊʃ ʌp/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان