[صفت]

شورانگیز

( ش-و-ر-ا-ن-گ-ی-ز )
1 lively passionate , exciting , sensational

lively /ˈlɑɪv.li/ /ˈlaɪvli/


passionate /ˈpæʃ.ə.nət/ /ˈpæʃənət/


exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/ /ɪkˈsaɪtɪŋ/


sensational /senˈseɪʃənl/ /senˈseɪʃənl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان