[صفت]

exciting

/ɪkˈsaɪtɪŋ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more exciting] [حالت عالی: most exciting]

1 هیجان‌انگیز مهیج

معادل ها در دیکشنری فارسی: هیجان‌انگیز مهیج شورانگیز
مترادف و متضاد dramatic exhilarating heady thrilling boring dull unexciting
how exciting!
چقدر هیجان‌انگیز!
  • You're going to Africa? How exciting!
    تو به آفریقا می‌روی؟ چقدر هیجان‌انگیز!
exciting opportunity/possibility/job/time/movie...
یک فرصت/امکان/شغل/زمان/فیلم و... هیجان‌انگیز
  • 1. It was the most exciting time of my life.
    1. آن هیجان‌انگیزترین زمان [دوران] زندگی من بود.
  • 2. The job offers an exciting opportunity for the right individual.
    2. شغل یک فرصت هیجان‌انگیز برای فرد مناسب کار ارائه می‌دهد.
کاربرد صفت exciting به معنای هیجان انگیز
صفت exciting به معنای "هیجان انگیز" به چیزها یا افرادی اطلاق می گردد که موجب علاقه یا هیجان زیادی در بین مردم می شود. مثلا:
"an exciting story" (یک داستان هیجان انگیز)
"I still find the job exciting" (هنوز هم شغل برای من هیجان انگیز است.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان