[اسم]

exclamation

/ˌekskləˈmeɪʃn/
قابل شمارش

1 حرف ندا حرف تعجب

معادل ها در دیکشنری فارسی: ندا
مترادف و متضاد interjection
  • 1."Oh", "hey" and "wow" are exclamations.
    1. "اوه"، "هی" و "وای" حروف ندا هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان