[اسم]

عرف

( ع-ر-ف )
1 convention custom , tradition

convention /kənˈvɛnʃən/ /kənˈvɛnʃən/


custom /ˈkʌs.təm/ /ˈkʌstəm/


tradition /trəˈdɪʃən/ /trəˈdɪʃn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان