[اسم]

عصر

( ع-ص-ر )
1 evening

evening /ˈiːv.nɪŋ/ /ˈiːvnɪŋ/

2 age era

age /eɪdʒ/ /eɪʤ/


era /ˈɪr.ə/ /ˈɪərə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان