[صفت]

فراخور

( ف-ر-ا-خ-و-ر )
1 suitable appropriate

suitable /ˈsutəbəl/ /ˈsuːtəbl/


appropriate /əˈproʊpriət/ /əˈprəʊprɪɪt/

[اسم]

فراخور

( ف-ر-ا-خ-و-ر )
1 proportion

proportion /prəˈpɔrʃən/ /prəˈpɔːʃn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان