[اسم]

فرصت

( ف-ر-ص-ت )
1 opportunity

opportunity /ˌɑp.ərˈtuː.nət̬.i/ /ˌɒpəˈtjuːnəti/

2 occasion

occasion /əˈkeɪ.ʒən/ /əˈkeɪʒn/

3 free time

free time /fri taɪm/ /friː taɪm/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان