[اسم]

فضانورد

( ف-ض-ا-ن-و-ر-د )
1 astronaut spaceman , spacewoman

astronaut /ˈæstrəˌnɑt/ /ˈæstrənɔːt/


spaceman /ˈspeɪsmæn/ /ˈspeɪsmæn/


spacewoman /ˈspeɪswʊmən/ /ˈspeɪswʊmən/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان