[صفت]

فعلی

( ف-ع-ل-ی )
1 present current

present /ˈprez.ənt/ /ˈprɛznt/


current /ˈkɜr.ənt/ /ˈkʌrənt/

2 verbal

verbal /ˈvɜrbəl/ /ˈvɜːbl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان