[صفت]

verbal

/ˈvɜrbəl/
غیرقابل مقایسه

1 کلامی واژگانی، شفاهی

مترادف و متضاد oral
  • 1.Many strikebreakers were subjected to verbal and physical attacks.
    1 . بسیاری از اعتصاب‌شکن‌ها تحت حملات کلامی و جسمی قرار گرفتند.
a verbal agreement
توافق شفاهی

2 فعلی وابسته به فعل

specialized
a verbal noun
یک اسم فعل
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان