[صفت]

verbatim

/vɜːbˈeɪɾᵻm/
غیرقابل مقایسه

1 کلمه به کلمه واژه به واژه

مترادف و متضاد word for word
a verbatim report
یک گزارش کلمه به کلمه
[قید]

verbatim

/vɜːbˈeɪɾᵻm/
غیرقابل مقایسه

2 کلمه به کلمه واژه به واژه

مترادف و متضاد word for word
  • 1.He reported the speech verbatim.
    1 . او سخنرانی را واژه به واژه گزارش داد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان