[قید]

verbally

/ˈvɜːrbəli/
غیرقابل مقایسه

1 شفاهی کلامی

  • 1.The company had received complaints both verbally and in writing.
    1 . شرکت هم به صورت شفاهی و هم کتبی شکایات دریافت کرده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان