[اسم]

فقر

( ف-ق-ر )
1 poverty destitution

poverty /ˈpɑːvərti/ /ˈpɒvəti/


destitution /ˌdestɪˈtuːʃn/ /ˌdestɪˈtjuːʃn/

2 deficiency lack

deficiency /dɪˈfɪʃnsi/ /dɪˈfɪʃnsi/


lack /læk/ /læk/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان