[قید]

فقط

( ف-ق-ط )
1 only just , solely , merely

only /ˈoʊn.li/ /ˈəʊnli/


just /dʒʌst/ /dʒʌst/


solely /ˈsoʊlli/ /ˈsəʊlli/


merely /ˈmɪrli/ /ˈmɪəli/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان