[صفت]

فنری

( ف-ن-ر-ی )
1 springy spring , resilient

springy /ˈsprɪŋi/ /ˈsprɪŋi/


spring /sprɪŋ/ /sprɪŋ/


resilient /rɪˈzɪljənt/ /rɪˈzɪlɪənt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان