[فعل]

to spring

/sprɪŋ/
فعل ناگذر
[گذشته: sprang] [گذشته: sprang] [گذشته کامل: sprung]

1 پریدن جهیدن

مترادف و متضاد jump leap
 • 1. The cat crouched ready to spring.
  1 . گربه قوز کرد و آماده پریدن شد.
to spring out of somewhere
از جایی بیرون پریدن
 • He sprang out of bed.
  او از تختخواب بیرون پرید.

2 نشئت گرفتن ناشی (از چیزی) بودن

مترادف و متضاد arise originate
to spring from something
از چیزی نشئت گرفتن/ناشی از چیزی بودن
 • 1. His determination springs from his desire to improve the world.
  1. اراده او از اشتیاق او برای بهتر کردن دنیا نشئت می‌گیرد.
 • 2. Madness and creativity could spring from the same source.
  2. دیوانگی و خلاقیت می‌توانند از یک منبع یکسان نشئت بگیرند.

3 ناگهان ظاهر شدن ناگهان (به جایی) آمدن

مترادف و متضاد appear suddenly
 • 1. Tears sprang to her eyes.
  1 . درختان ناگهان در مقابل چشمانش ظاهر شدند.

4 آزاد کردن فراری دادن

to spring somebody
کسی را فراری دادن/آزاد کردن
 • Plans to spring the hostages have failed.
  نقشه‌ها برای آزاد کردن [فراری دادن] گروگان‌ها شکست خورد.

5 آزاد کردن فراری دادن

informal
to spring somebody
کسی را فراری دادن/آزاد کردن
 • Plans to spring the hostages have failed.
  نقشه‌ها برای آزاد کردن [فراری دادن] گروگان‌ها شکست خورد.
[اسم]

spring

/sprɪŋ/
قابل شمارش

6 بهار

مترادف و متضاد Maytime springtime
 • 1. Janet's coming over for a couple of weeks next spring.
  1 . "جنت" بهار بعدی، برای دو هفته به اینجا می‌آید.
in/during (the) spring
در/در طول بهار
 • Most flowers bloom in the spring.
  بیشتر گل‌ها در بهار شکوفه می‌دهند.
spring of ...
بهار ...
 • He was born in the spring of 1933.
  او در بهار سال 1933 به دنیا آمد.
late/early spring
اواخر/اوایل بهار
 • It was a cold, sunny day in early spring.
  یک روز سرد آفتابی در اوایل بهار بود.

7 فنر

 • 1. The springs in the sofa have broken.
  1 . فنرهای مبل خراب شده‌اند.
 • 2. We heard the bed springs sigh as Ralph lay down.
  2 . صدای آه فنرهای تخت را شنیدیم، وقتی که "رالف" دراز کشید.

8 چشمه

hot spring
چشمه آب گرم
 • There are several hot springs in the area.
  چندین چشمه آب گرم در این منطقه هست.
mountain spring
چشمه کوهستانی
 • I've never drunk mountain spring water.
  من هرگز آب چشمه کوهستانی ننوشیده‌ام.

9 پرش (ناگهانی) جهش، خیز

مترادف و متضاد hop jump leap
 • 1. With a spring, the cat leaped on to the table.
  1 . با یک جهش، گربه روی آن میز پرید.
[عبارات مرتبط]
 • 3. پرانرژی و با اعتمادبه‌نفس
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان