[قید]

فی‌الواقع

( ف-ی-‌-ا-ل-و-ا-ق-ع )
1 actually really , practically

actually /ˈæk.tʃu.ə.li/ /ˈæktʃuəli/


really /ˈriː.li/ /ˈrɪəli/


practically /ˈpræk.tɪk.li/ /ˈpræktɪkli/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان