[قید]

actually

/ˈæk.tʃu.ə.li/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 درواقع واقعاً، راستش

معادل ها در دیکشنری فارسی: بالفعل واقعا فی‌الواقع
مترادف و متضاد as a matter of fact in fact indeed really
 • 1.Actually, I'll be a bit late home.
  1. راستش، من کمی دیر به خانه می‌رسم.
 • 2.Actually, I'm busy at the moment—can I call you back?
  2. راستش، من الان سرم شلوغ است؛ می‌شود بعداً با تو تماس بگیرم؟
 • 3.I don't actually like seafood.
  3. راستش من غذای دریایی دوست ندارم.
 • 4.So what actually happened?
  4. خب واقعاً چه اتفاقی افتاد؟
 • 5.The food was not actually all that expensive.
  5. راستش آن غذا آنقدرها هم گران نبود.
 • 6.They were actually very good soccer players.
  6. آنها درواقع فوتبالیست‌های خیلی خوبی بودند.
 • 7.We're not American, actually. We're Canadian.
  7. درواقع، ما آمریکایی نیستیم. کانادایی هستیم.
توضیح درباره قید actually
قید actually به معنای "درواقع" یا "راستش" برای جلب کردن توجه کسی، معرفی یک موضوع جدید برای صحبت کردن یا بیان نکته‌ای متناقض استفاده می‌شود. مثال:
".Actually, I'll be a bit late home" (راستش، من کمی دیر به خانه می‌رسم.)
"?Actually, I'm busy at the moment—can I call you back" (راستش، من الان سرم شلوغ است؛ می‌شود بعداً با تو تماس بگیرم؟)
".Our turnover actually increased last year" (درواقع، درآمد ما پارسال افزایش یافت.)
".The food was not actually all that expensive" (راستش آن غذا آنقدرها هم گران نبود.)
یکی دیگر از کاربردهای قید actually تصحیح کردن حرف طرف مقابل به‌صورت مودبانه است. مثلا:
".We're not American, actually. We're Canadian" (درواقع، ما آمریکایی نیستیم. کانادایی هستیم.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان