[قید]

بالفعل

( ب-ا-ل-ف-ع-ل )
1 de facto actually , practically
عملاً، در عمل، در واقع

de facto /də fˈæktoʊ/ /də fˈaktəʊ/


actually /ˈæk.tʃu.ə.li/ /ˈæktʃuəli/


practically /ˈpræk.tɪk.li/ /ˈpræktɪkli/

2 currently presently , now
در حال حاضر، اکنون

currently /ˈkɜr.ənt.li/ /ˈkʌrəntli/


presently /ˈprezntli/ /ˈprezntli/


now /nɑʊ/ /naʊ/

[صفت]

بالفعل

( ب-ا-ل-ف-ع-ل )
1 de facto
کنونی، حال

de facto /də fˈæktoʊ/ /də fˈaktəʊ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان