[قید]

currently

/ˈkɜr.ənt.li/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 در حال حاضر هم اکنون

معادل ها در دیکشنری فارسی: اکنون حالا بالفعل
  • 1.I am currently unemployed.
    1. من در حال حاضر بیکار هستم.
  • 2.The company currently employs around 750 people.
    2. در حال حاضر آن شرکت در حدود 750 نفر را استخدام می‌کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان