[اسم]

current affairs

/ˈkɜrənt əˈfɛrz/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 جریانات سیاسی یا اجتماعی روز امور جاری

معادل ها در دیکشنری فارسی: امور جاری
مترادف و متضاد current events
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان