[اسم]

currency exchange

/kˈɜːɹənsi ɛkstʃˈeɪndʒ/
غیرقابل شمارش

1 صرافی

معادل ها در دیکشنری فارسی: صرافی
مترادف و متضاد bureau de change ‌
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان