[اسم]

curly hair

/ˈkɜrli hɛr/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 موی فرفری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان