[اسم]

curry leaf

/ˈkɜːri liːf/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 برگ کاری

  • 1.Food is seasoned with cardamom and curry leaves.
    1. غذا با هل و برگ کاری طعم دار شده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان