[صفت]

cursive

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سرهم (حروف)

[اسم]

cursive

قابل شمارش

2 متن سرهم نوشته‌شده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان