[اسم]

قطار

( ق-ط-ا-ر )
1 train

train /treɪn/ /treɪn/

2 row file

row /roʊ/ /rəʊ/


file /fɑɪl/ /faɪl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان