[فعل]

قلم زدن

( ق-ل-م- -ز-د-ن )
1 to write to scribble , to pen

to write /raɪt/ /raɪt/


to scribble /ˈskrɪbl/ /ˈskrɪbl/


to pen /pen/ /pɛn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان