[اسم]

لوازم

( ل-و-ا-ز-م )
1 equipment apparatus , supplies

equipment /ɪˈkwɪp.mənt/ /ɪˈkwɪpmənt/


apparatus /ˌæpəˈrætəs/ /ˌæpəˈreɪtəs/


supplies /səˈplaɪz/ /səˈplaɪz/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان