[اسم]

ماموریت

( م-ا-م-و-ر-ی-ت )
1 mission assignment , duty

mission /ˈmɪʃ.ən/ /ˈmɪʃn/


assignment /əˈsɑɪn.mənt/ /əˈsaɪnmənt/


duty /ˈduːt̬.i/ /ˈdjuːti/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان