[فعل]

ماندن

( م-ا-ن-د-ن )
1 to remain to stay

to remain /rɪˈmeɪn/ /rɪˈmeɪn/


to stay /steɪ/ /steɪ/

2 to be left to last

to last /læst/ /lɑːst/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان