[فعل]

مبذول داشتن

( م-ب-ذ-و-ل- -د-ا-ش-ت-ن )
1 to bestow to allot , to bequeath , to grant

to allot /əˈlɑːt/ /əˈlɒt/


to bequeath /bɪˈkwiθ/ /bɪˈkwiːð/


to grant /ɡrænt/ /grɑːnt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان