[قید]

متاسفانه

( م-ت-ا-س-ف-ا-ن-ه )
1 unfortunately regrettably , sadly , regretfully

unfortunately /ʌnˈfɔːr.tʃə.nət.li/ /ʌnˈfɔːʧnɪtli/


regrettably /rɪˈɡretəbli/ /rɪˈɡretəbli/


sadly /ˈsæd.li/ /ˈsædli/


regretfully /ɹɪɡɹˈɛtfəli/ /ɹɪɡɹˈɛtfəlɪ/

2 I'm afraid

I'm afraid /aɪm əˈfreɪd/ /aɪm əˈfreɪd/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان