[صفت]

متمایز

( م-ت-م-ا-ی-ز )
1 distinct discrete , distinctive , dissimilar

distinct /dɪˈstɪŋkt/ /dɪˈstɪŋkt/


discrete /dɪˈskrit/ /dɪsˈkriːt/


distinctive /dɪˈstɪŋktɪv/ /dɪsˈtɪŋktɪv/


dissimilar /dɪˈsɪmɪlər/ /dɪˈsɪmɪlə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان