[صفت]

discrete

/dɪˈskrit/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more discrete] [حالت عالی: most discrete]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مجزا جداگانه

معادل ها در دیکشنری فارسی: متمایز
formal specialized
مترادف و متضاد distinct separate
the discrete elements of reality
عناصر مجزای واقعیت

2 گسسته

specialized
discrete numbers
اعداد گسسته
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان