[اسم]

مجوز

( م-ج-و-ز )
1 permit license , authorization

permit /pərˈmɪt/ /ˈpɜːmɪt/


license /ˈlaɪ·sənts/ /ˈlaɪsns/


authorization /ˌɔθərəˈzeɪʃən/ /ˌɔːθəraɪˈzeɪʃ(ə)n/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان