[صفت]

محتمل

( م-ح-ت-م-ل )
1 probable likely , possible

probable /ˈprɑb.ə.bəl/ /ˈprɒbəbl/


likely /ˈlɑɪ.kli/ /ˈlaɪkli/


possible /ˈpɑs.ə.bəl/ /ˈpɒsəbl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان