[قید]

likely

/ˈlɑɪ.kli/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more likely] [حالت عالی: most likely]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 احتمالاً

معادل ها در دیکشنری فارسی: احتمالاً
مترادف و متضاد presumably probably definitely
likely to do something
احتمالاً کاری انجام دادن
  • If I don’t write it down, I’m likely to forget.
    اگر آن را ننویسم، احتمالاً فراموش می‌کنم.
[صفت]

likely

/ˈlɑɪ.kli/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: likelier] [حالت عالی: likeliest]

2 احتمالی محتمل

معادل ها در دیکشنری فارسی: احتمالی محتملا محتمل
the likely effect of this action
اثر احتمالی این عمل
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان