[قید]

محتملا

( م-ح-ت-م-ل-ا )
1 probably likely , possibly

probably /ˈprɑb.ə.bli/ /ˈprɒbəbli/


likely /ˈlɑɪ.kli/ /ˈlaɪkli/


possibly /ˈpɑs.ə.bli/ /ˈpɒsəbli/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان