[عبارت]

like two peas in a pod

/laɪk tu piz ɪn ə pɑd/

1 کاملا شبیه به هم با هم مو نزدن

informal
  • 1.Jan and I are like two peas in a pod.
    1. من و «جن» کاملا شبیه هم هستیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان