[عبارت]

like thunder

/laɪk ˈθʌndər/

1 بسیار خشمگین (چهره)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان