[عبارت]

like dog's breath

/laɪk dɔgz brɛθ/

1 بودار ناخوشایند

مترادف و متضاد unpleasant unpopular
  • 1.This plan smells like dog's breath. It's a bad plan.
    1. این نقشه بودار است. نقشه بدی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان