[عبارت]

like a cat on a hot tin roof

/laɪk ə kæt ɑn ə hɑt tɪn ruf/

1 اسفند روی آتش بودن مشغله داشتن

مترادف و متضاد busy as a beaver busy as a bee busy as one-armed paperhanger popcorn on a skillet
  • 1.I'm afraid I can't go to lunch with you on Saturday; I'll be busy like a cat on a hot tin roof.
    1. متاسفانه نمی توانم شنبه با تو برای خوردن ناهار بیایم، خیلی مشغله خواهم داشت.
توضیح درباره اصطلاح like a cat on a hot tin roof
وقتی گربه روی شیروانی داغ قرار بگیرد تند تند پاهایش را تکان می دهد و با عجله فرار می کند، برای همین وقتی یک نفر خیلی مشغله داشته باشد و باید سریع از اینجا به آنجا حرکت کند می گویند like a cat on a hot tin roof.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان