[اسم]

likely outcome

/ˈlaɪkli ˈaʊtˌkʌm/
قابل شمارش

1 نتیجه احتمالی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان