[قید]

احتمالاً

( ا-ح-ت-م-ا-ل-ا )
1 probably likely , possibly , presumably
محتملاً، شاید

probably /ˈprɑb.ə.bli/ /ˈprɒbəbli/


likely /ˈlɑɪ.kli/ /ˈlaɪkli/


possibly /ˈpɑs.ə.bli/ /ˈpɒsəbli/


presumably /prəˈzuməbli/ /prɪˈzjuːməbli/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان