[صفت]

possible

/ˈpɑs.ə.bəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more possible] [حالت عالی: most possible]

1 امکان‌پذیر ممکن، مقدور

مترادف و متضاد achievable feasible probable impossible
if possible
اگر مقدور است
  • Please send it today, if possible.
    لطفاً اگر مقدور است، آن را امروز بفرستید.
to be possible to do something
ممکن بودن انجام کاری
  • Is it possible to speak to the manager please?
    آیا ممکن است [امکانش هست] که با مدیر صحبت کنم؟
کاربرد صفت possible به معنای امکان‌پذیر، ممکن، مقدور
صفت possible در مفهوم "امکان‌پذیر"، "ممکن" و "مقدور" برای توصیف عملی که قابل انجام است و یا هدفی که رسیدن به آن امکان‌پذیر است، استفاده می‌شود. مثال:
"?Is it possible to speak to the manager please" (آیا امکانش هست با مدیر صحبت کنم؟)

2 احتمالی بالقوه، محتمل

معادل ها در دیکشنری فارسی: احتمالی
مترادف و متضاد conceivable likely plausible potential unlikely
the possible effects of global warming
تاثیرات احتمالی گرمایش جهانی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان