[اسم]

مرتبه

( م-ر-ت-ب-ه )
1 time

time /tɑɪm/ /taɪm/

2 rank degree

rank /ræŋk/ /ræŋk/


degree /dəˈgriː/ /dɪˈgriː/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان