[اسم]

مشابهت

( م-ش-ا-ب-ه-ت )
1 resemblance similarity , likeness

resemblance /rɪˈzembləns/ /rɪˈzembləns/


similarity /ˌsɪm.əˈlær.ət̬.i/ /ˌsɪməˈlærəti/


likeness /ˈlaɪknəs/ /ˈlaɪknəs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان