[اسم]

resemblance

/rɪˈzembləns/
قابل شمارش

1 شباهت

مترادف و متضاد likeness
  • 1.There's no resemblance between my two brothers.
    1 . هیچ شباهتی بین دو برادر من وجود ندارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان