[اسم]

research center

/ɹɪsˈɜːtʃ sˈɛntɚ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مرکز پژوهش مرکز تحقیقات، پژوهشگاه

معادل ها در دیکشنری فارسی: پژوهشگاه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان